Rekisterinpitäjä

Fleet Innovation Oy Vaisalantie 6
02130 ESPOO +358 9 6898 8460

FI2098898-4

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Antti Nyrhinen ja Jarkko Vuorenmaa puh. +358 (9) 6898 8460

Rekisterin nimi

Fleet Innovation Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän asiakkaalle tuotettavien palveluiden sekä liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa sekä kehittämistä varten. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakkaan kanssa sovittujen palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä tiedon analysointiin. Tiedon käsittelyyn sisältyy asiakastuen käsittelyyn, käytönaikaiseen tukeen, rahoitustietoihin, laskutukseen sekä tilaustenkäsittelyyn jne. liittyviä tietoja sekä näihin liitettyjä erilaisia lisäarvopalveluita.

Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, rekisterinumero, rekisteröidyn työnantaja sekä Fleet Innovation oy:n järjestelmissä käytetyt käyttäjätunnukset.

Näiden lisäksi rekisteröityyn liitettävät tiedot kuten sopimustyypit, asiakkuustyypit, asiakassuhteen alkupäivämäärä ja lopetus, yritysyhteystiedot, y-tunnus, ajoneuvon käyttöön liittyvä käyttötiedot kuten polttoainetankkaukset sekä huoltotapahtumat jne. liittyen Fleet Innovation Oy:n tuottamaan palvelukokonaisuuteen.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti kyseiseltä yksityishenkilöltä, asiakasyrityksiltä itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Fleet Innovation Oy pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai vaihtoehtoisesti rekisteritietoa tarjoavilta yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilauseketta käyttäen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot toimittamalla sitä koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö Fleet Innovation Oy:lle.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Tarkastusoikeutta tai tietojen korjausta, täydentämistä tai poistoa koskevat pyynnöt tulee esittää osoitteeseen:

Fleet Innovation Oy, Vaisalantie 6,
02130 ESPOO tai

info@fleet.fi sähköpostiosoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.